Rust zacht lieve schat. We gaan je missen.
Annick Vermeulen
16/11/1978 – 04/06/2023

Algemene Voorwaarden Letters & Pixels

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Mevr. Annick Vermeulen en dhr. Dimitri Ferrest, handelend onder de benaming Letters&Pixels,
met adres te 8800 Roeselare, Lakenstraat 51 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) onder het nummer 0740.462.465.
Telefoon: +32(0)474 80 99 98 of +32(0)475 34 78 51
E-mail: lap@lettersandpixels.be
Website: www.lettersandpixels.be

1.2 Alle door Letters&Pixels afgesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan de hiernavolgende
voorwaarden.

1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Letters&Pixels en de
opdrachtgever, die bij zijn opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk
schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere
overeenkomst, blijven deze voorwaarden minsten op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting
vanwege Letters&Pixels. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde
tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen
geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 Letters&Pixels behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren of een nieuwe offerte
te maken indien na de aanvaarding ervan nieuwe informatie wordt meegedeeld die de uitvoering voor
Letters&Pixels onaanvaardbaar maken. Indien Letters&Pixels de opdracht beoordeelt als zijnde
illegaal, lasterlijk of onzedelijk dan kan de opdracht door Letters&Pixels geweigerd worden, ook na de
totstandkoming van de overeenkomst.

2.3 Bestellingen gemaakt via de website www.lettersandpixels.be binden de opdrachtgever op
eenzelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.4 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door
Letters&Pixels zijn bevestigd. Letters&Pixels is gerechtigd een voorschotfactuur op te stellen. Indien
er, na de bevestiging van de offerte, een voorschotfactuur wordt opgesteld, worden de werken
opgestart zodra Letters&Pixels het voorschot ontvangen heeft. Een voorschotfactuur wordt
opgemaakt voor 50 % van het totaalbedrag.
Voor het opvolgen en het beheer van sociale media heeft Letters&Pixels het recht om vooruitbetaling
te vragen. Letters&Pixels zal de werken pas aanvatten zodra zij een volledige betaling ontvangen heeft.

2.5 Letters&Pixels beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
de opdracht aan Letters&Pixels heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men
in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het
ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Letters&Pixels.
Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon
in wiens naam hij handelt.

2.6 Elke annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is
slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Letters&Pixels. In geval van aanvaarding van de
annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de prijs van de opdracht, met een minimum van 250,00
EUR, onverminderd de mogelijkheid voor Letters&Pixels om een hogere schade aan te tonen en te
vorderen.
In geval van annulering van een opdracht door de opdrachtgever waarvoor Letters&Pixels materialen
of een locatie heeft gehuurd voor de uitvoering van de opdracht, dan is de opdrachtgever, naast de
vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de gemaakte kosten, een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd, onverminderd de mogelijkheid van Letters&Pixels om een hogere
schade aan te tonen en te vorderen. Deze schadevergoeding bedraagt:
– de helft van het totaalbedrag van de opdracht, indien de annulering gebeurt tot 30 dagen voor
de uitvoeringsdatum;
– het volledige totaalbedrag van de opdracht, indien de annulering gebeurt minder dan 30 dagen
voor de uitvoeringsdatum.

2.7 Elke wijziging van de opdracht of de bestelling door de opdrachtgever, zelfs tijdens de uitvoering,
dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en
dit naar eigen inzicht en beslissing van Letters&Pixels, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of
het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

2.8 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de
opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) niet het recht heeft om de overeenkomst
eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst – levering

3.1 Letters&Pixels besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde
opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of
uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor
Letters&Pixels, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de
levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding
van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.

3.2 De opdrachtgever bezorgt Letters&Pixels in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst
tijdig alle gegevens en materialen die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de
overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens en materialen niet tijdig aan Letters&Pixels zijn
verstrekt, heeft Letters&Pixels het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.

3.3 In de offerteprijs en in elke prijsopgave is één correctieronde inbegrepen voor copywriting en
vormgeving. Na ontvangst van het ontwerp heeft de opdrachtgever 10 werkdagen de tijd om opmerkingen
te formuleren. Na verloop van 10 werkdagen, beschouwt Letters&Pixels het ontwerp als definitief.
Bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van inhoud of stijl worden
aangerekend aan het standaarduurtarief. In geval van ingrijpende aanpassingen, behoudt
Letters&Pixels zich het recht voor om een nieuwe offerte of prijsopgave op te stellen.

3.4 Indien een opdracht door de opdrachtgever on hold wordt geplaatst en deze onderbreking
langer dan 6 weken duurt, dan is Letters&Pixels gerechtigd om een vergoeding aan te rekenen voor
het heropstarten van de opdracht.

3.5 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. Letters&Pixels behoudt zich het recht voor
deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.6 Letters&Pixels behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen
dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement,
WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Letters&Pixels of derden, het bekomen van
een collectieve schuldenregelingen door de opdrachtgever,…).

3.7 Indien Letters&Pixels na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering
omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft
Letters&Pixels het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de
overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de opdrachtgever.

Artikel 4 – Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de aanvaarde offerte vermelde prijzen en de daarin voorziene
betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke
offerte die bevestigd werden door Letters&Pixels. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de
periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van
diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven,
sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien. De
BTW is ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De facturen van Letters&Pixels zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant
betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van
rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 %
van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 250,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling
nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke
intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand
inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke
begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen
eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in
mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle
openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Letters&Pixels het recht om,
zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties
op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak
op schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van
Letters&Pixels, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen
de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

5.5 Letters&Pixels is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van opdrachtgevers te
compenseren met schulden aan de opdrachtgever, zelfs na samenloop.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien Letters&Pixels de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen
wordt ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ongeval, ziekte,
maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de opdrachtgever,
storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft
Letters&Pixels het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere
schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

6.2 Indien Letters&Pixels bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Letters&Pixels gerechtigd
het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten en/of producten moeten binnen 8
kalenderdagen na de definitieve oplevering schriftelijk gemeld worden. De formulering van een klacht
ontslaat de opdrachtgever in geen geval van zijn betalingsverplichtingen. Het in ontvangst nemen van
een klacht door Letters&Pixels kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat
Letters&Pixels de klacht tijdig of terecht acht.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Letters&Pixels de keuze
om de gebreken te herstellen conform de opdracht of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe Letters&Pixels op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan
zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de
gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te
kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze
te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te
stellen.

7.4 Letters&Pixels is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van
een aan haar toerekenbare tekortkoming. Letters&Pixels kan in geen geval aansprakelijk gesteld
worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde
winst. De aansprakelijkheid van Letters&Pixels is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de
factuurwaarde excl. btw voor de betreffende opdracht.

7.5 Letters&Pixels is niet aansprakelijk voor:
– schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne
communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, etc.;
– schade of moeilijkheden veroorzaakt door computervirussen edm. In geval van beschadiging in
de software van de opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van door Letters&Pixels
bewerkte bestanden, is Letters&Pixels enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove
nalatigheid;
– onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat van de drager en/of
de software;
– de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de teksten van
de opdrachtgever;
– schade als gevolg van plagiaat in hoofde van de opdrachtgever, die naar Letters&Pixels, teksten
doorstuurt die de auteursrechten van derden kunnen schenden, met als doel deze door
Letters&Pixels te laten verwerken in de vormgeving;
– schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren
of andere informatiedragers zoals usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft
gesteld van Letters&Pixels voor de goede uitvoering van de opdracht. De verzending ervan
gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever;
– voor het bekomen van het akkoord van de houders van auteursrechten, naburige rechten,
afbeeldingrechten, merkenrechten, wier merken, afbeeldingen of merken afgebeeld worden.

Artikel 8 – Gebruiksrechten en intellectuele eigendom

8.1 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten
en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Letters&Pixels heeft
voldaan.

8.2 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand
gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Letters&Pixels, tenzij
uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door
de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis
gebracht van derden.

8.3 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Letters&Pixels verstrekte concepten
of ontwerpen, blijft bij Letters&Pixels, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

8.4 Letters&Pixels is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te
verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegeven van
de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Overdracht van rechten

9.1 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Letters&Pixels
afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Letters&Pixels. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

Artikel 10 – Privacy

10.1 Door contact op te nemen met of een bestelling te plaatsen bij Letters&Pixels, staat de
opdrachtgever uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn
persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de
bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.
Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Letters&Pixels te beschikken over de volgende
gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens.
De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de
opdrachtgever zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard. Letters&Pixels zal de gegevens niet
mogen overmaken aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. De
opdrachtgever heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van
de gegevens voor directe marketing doeleinden.
Letters&Pixels is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal
niet voor andere doeleinden worden aangewend.

10.2 In bepaalde omstandigheden is Letters&Pixels verplicht om de persoonsgegevens van de
opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure
Letters&Pixels hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het
kader van acties ter handhaving van de wet of indien Letters&Pixels van mening is dat het noodzakelijk
is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen
te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

10.3 Indien Letters&Pixels alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt,
behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen.
In dat geval zal Letters&Pixels de nodig inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis
te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in
overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de opdrachtgever zich voor verdere vragen te
richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

10.4 De opdrachtgever heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze
desgevallend te corrigeren.

10.5 Letters&Pixels draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek
veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen
toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 11 – Varia

11.1 Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door
Letters&Pixels van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2 Een eventueel in gebreke blijven van Letters&Pixels om de uitvoering te eisen van de
bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de
toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

11.3 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden
doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.4 In de relatie tussen Letters&Pixels en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht van
toepassing. Elk geschil zal door Letters&Pixels worden voorgelegd aan de rechtbanken van het
arrondissement Gent, afdeling Kortrijk, onverminderd het recht voor Letters&Pixels om gerechtelijke
stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.